Polityka prywatności

W związku z obowiązkami informacyjnymi wynikającymi z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) – dalej: „RODO” informuję, że:

 • Administratorem Pana / Pani danych osobowych jest spółka KRAMEL PARTNER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim (97-300) ul. Gliniana 6 B, która wpisana jest do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 580437 (dalej: „Administrator”).
 • Z Administratorem może się Pan / Pani kontaktować osobiście lub listownie, na wskazany wyżej adres lub drogą elektroniczną na adres e-mail kramel@kramel.pl, telefoniczne pod numerem 44 645 06 01 lub fax 44 645 06 96.
 • Pana / Pani dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji praw i obowiązków Administratora wynikających lub związanych z wykonywaniem łączącej strony umowy lub wykonywanych zleceń  (dotyczy to obowiązków wynikających z samej umowy, jak i przepisów powszechnie obowiązujących, które znajdą zastosowanie w związku z zawarciem i realizacją umowy);
 • Podstawą prawną przetwarzania Pana / Pani danych osobowych jest:
  • Niezbędność przetwarzania danych osobowych dla zawarcia oraz wykonania łączącej strony umowy (art. 6 ust. 1 lit. (b) RODO) – w zakresie, w jakim dane te są niezbędne do zawarcia oraz realizacji praw i obowiązków wynikających lub związanych z wykonaniem tej umowy;
  • Niezbędność danych dla wypełnienia przez Administratora jego obowiązków wynikających z przepisów powszechnie obowiązujących (art. 6 ust. 1 lit. (c) RODO) – w zakresie, w jakim dane te są niezbędne do realizacji tych obowiązków;
  • Zgoda Pani / Pana na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. (a) RODO) – w zakresie w jakim została udzielona;
 • Odbiorcami Pana / Pani danych osobowych mogą być: upoważnieni pracownicy i współpracownicy Administratora, podmioty przetwarzające dane na zlecenie Administratora, a także organy władzy publicznej, instytucje finansowe lub ubezpieczeniowe – w zakresie, w jakim mają prawo domagać się udostępnienia Pana / Pani danych osobowych na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących;

Nadto, informuję Pana / Panią, że:

 • Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wykonania łączącej strony umowy , a po jej – ustaniu do upływu terminu przedawnienia roszczeń wynikających z tej umowy lub związanych z jej wykonaniem (w szczególności roszczeń z tytułu rękojmi lub gwarancji). Po tym czasie Pana / Pani dane osobowe mogą być przetwarzane w celach archiwalnych, jednak wyłącznie przez okres oraz w zakresie wynikającym z przepisów powszechnie obowiązujących, nakładających na Administratora obowiązek przechowania takich danych;
 • Ma Pan / Pani prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także wnieść sprzeciw wobec ich przetwarzania lub domagać się ich przeniesienia;
 • W zakresie w jakim Pana / Pani dane są przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, ma Pan / Pani prawo cofnąć tę zgodę w dowolnym momencie, co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed cofnięciem tej zgody, ani też nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych na innej podstawie prawnej;
 • Na przetwarzanie danych osobowych ma Pan / Pani prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 • Podanie przez Pana / Panią danych osobowych jest wymagane na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących (niezbędne do prowadzenia dokumentacji księgowej, wystawienia lub przyjęcia faktury ) oraz jest konieczne dla zawarcia i wykonania łączącej strony Brak podania danych osobowych uniemożliwi zawarcie i wykonanie łączącej strony  umowy  oraz realizację obowiązków Stron wynikającą z przepisów powszechnie obowiązujących.

Czym są pliki “cookies” i do czego są niezbędne?

Poprzez pliki “cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić spersonalizowaną dla użytkownika stronę internetową. “Cookies” są częścią protokołu HTTP używanego do komunikacji serwera internetowego z przeglądarką i składają się z: klucza określającego nazwę wartości, wartości i czasu życia po jakim przeglądarka powinna skasować plik “cookie”. KRAMEL PARTNER spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. nie ustawia cookie w sposób powodujący ich inną obsługę niż typowe przewidziane działanie w przeglądarkach internetowych.
Pliki “cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych statystyk z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

 

Czy pliki “cookies” zawierają dane osobowe?

Strona internetowa oraz sklep internetowy KRAMEL PARTNER spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. nie zapisuje danych osobowych w plikach “cookies”.

 

Jakie typy cookies generujmy?

Na stronach internetowych stosuje się dwa rodzaje “cookies” tzw. “sesyjne” oraz “stałe”.
Cookies stałe – pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików “cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.
Cookies sesyjne – pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Tego typu cookies nie stosujemy w ramach standardowo ustawianych cookies.
Pliki “cookies” wykorzystywane przez zintegrowane przez sklep serwisy, najczęściej np. Google Analytics, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.
Nasza strona firmowa i powiązane z nią systemy generują pliki “stałe” z czasem życia do 90 dni. Pliki takie można usunąć przed czasem zgodnie z informacją podaną poniżej.

 

KRAMEL PARTNER spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:

 • Uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie.
 • Utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 • Poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki
 • Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych
 • Poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe Serwisu
 • Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu
Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:
 • prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:
 • Google Analytics (administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA)

 

Czy jest możliwe usunięcie plików “cookies”?

Standardowo przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają umieszczanie plików “cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików “cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików “cookies” dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej. Ograniczenie stosowania plików “cookies” uniemożliwi dokonanie zakupów internetowych i może zakłócić działanie niektórych opcji, w szczególności tych, które wymagają od użytkownika podjęcia jakiejś akcji zanim wyświetlona zostanie mu określona treść.