Rodo

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

(dla kontrahentów – osób fizycznych)

W związku z obowiązkami informacyjnymi wynikającymi z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) – dalej: “RODO” informuję, że:
 • Administratorem Pana / Pani danych osobowych jest spółka KRAMEL PARTNER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim (97-300) ul. Gliniana 6 B, która wpisana jest do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 580437 (dalej: „Administrator”).
 • Z Administratorem może się Pan / Pani kontaktować osobiście lub listownie, na wskazany wyżej adres lub drogą elektroniczną na adres e-mail kramel@kramel.pl, telefoniczne pod numerem 44 645 06 01 lub fax 44 645 06 96.
 • Pana / Pani dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji praw i obowiązków Administratora wynikających lub związanych z wykonywaniem łączącej strony umowy lub wykonywanych zleceń  (dotyczy to obowiązków wynikających z samej umowy, jak i przepisów powszechnie obowiązujących, które znajdą zastosowanie w związku z zawarciem i realizacją umowy);
 • Podstawą prawną przetwarzania Pana / Pani danych osobowych jest:
  • Niezbędność przetwarzania danych osobowych dla zawarcia oraz wykonania łączącej strony umowy (art. 6 ust. 1 lit. (b) RODO) – w zakresie, w jakim dane te są niezbędne do zawarcia oraz realizacji praw i obowiązków wynikających lub związanych z wykonaniem tej umowy;
  • Niezbędność danych dla wypełnienia przez Administratora jego obowiązków wynikających z przepisów powszechnie obowiązujących (art. 6 ust. 1 lit. (c) RODO) – w zakresie, w jakim dane te są niezbędne do realizacji tych obowiązków;
  • Zgoda Pani / Pana na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. (a) RODO) – w zakresie w jakim została udzielona;
 • Odbiorcami Pana / Pani danych osobowych mogą być: upoważnieni pracownicy i współpracownicy Administratora, podmioty przetwarzające dane na zlecenie Administratora, a także organy władzy publicznej, instytucje finansowe lub ubezpieczeniowe – w zakresie, w jakim mają prawo domagać się udostępnienia Pana / Pani danych osobowych na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących;

Nadto, informuję Pana / Panią, że:

 • Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wykonania łączącej strony umowy , a po jej – ustaniu do upływu terminu przedawnienia roszczeń wynikających z tej umowy lub związanych z jej wykonaniem (w szczególności roszczeń z tytułu rękojmi lub gwarancji). Po tym czasie Pana / Pani dane osobowe mogą być przetwarzane w celach archiwalnych, jednak wyłącznie przez okres oraz w zakresie wynikającym z przepisów powszechnie obowiązujących, nakładających na Administratora obowiązek przechowania takich danych;
 • Ma Pan / Pani prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także wnieść sprzeciw wobec ich przetwarzania lub domagać się ich przeniesienia;
 • W zakresie w jakim Pana / Pani dane są przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, ma Pan / Pani prawo cofnąć tę zgodę w dowolnym momencie, co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed cofnięciem tej zgody, ani też nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych na innej podstawie prawnej;
 • Na przetwarzanie danych osobowych ma Pan / Pani prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 • Podanie przez Pana / Panią danych osobowych jest wymagane na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących (niezbędne do prowadzenia dokumentacji księgowej, wystawienia lub przyjęcia faktury ) oraz jest konieczne dla zawarcia i wykonania łączącej strony Brak podania danych osobowych uniemożliwi zawarcie i wykonanie łączącej strony  umowy  oraz realizację obowiązków Stron wynikającą z przepisów powszechnie obowiązujących.