Fundusz Europejski

KRAMEL INVEST Sp. z o.o. Sp.k. realizuje projekt pn. „„Budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby KRAMEL INVEST Sp. z o.o. Sp.k.”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020, poddziałanie IV.1.2 Odnawialne źródła energii.

Przedmiotem projektu jest budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 89,96 kW, która będzie stanowiła zespół prądotwórczy klasyfikowany jako mała instalacja wykorzystująca energię odnawialną. Instalacja wytwarzać będzie energię elektryczną na potrzeby własne Wnioskodawcy. Występujący okresowo nadmiar energii, w przypadku braku chwilowego zapotrzebowania, oddawany będzie do publicznej sieci elektroenergetycznej.

Celem niniejszego projektu jest rozpoczęcie produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii – energii słonecznej przez „KRAMEL INVEST Sp. z o.o. Sp.k.”

Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w regionie, redukcji emisji gazów cieplarnianych, zmniejszenia stopnia degradacji środowiska naturalnego oraz globalnie przyczyni się do realizacji polskich zobowiązań akcesyjnych w zakresie zwiększania udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

W wyniku realizacji projektu osiągnięte zostaną następujące efekty:

  1. Zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych – energii słonecznej w Województwie Łódzkim.
  2. Uniknięta zostanie emisji gazów cieplarnianych
  3. Zmniejszenie degradacji środowiska naturalnego poprzez ograniczenie emisji CO2 i PM10 do atmosfery.
  4. Poprawa stanu zdrowia ludności wynikająca ze zmniejszenia degradacji środowiska naturalnego.
  5. Wkład w realizację polskich zobowiązań akcesyjnych w zakresie zwiększania udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.
  6. Uniknięcie kosztów zewnętrznych energetyki konwencjonalnej.

Całkowita wartość projektu: 673 425,00 PLN

Całkowita wartość kosztów kwalifikowanych projektu: 547 500,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 437 452,50 PLN